Maternal-fetal attachment among pregnant women at risk for mental health: A Comparative Study

Sümeyye Barut 1, Esra Sabancı Baransel 2 *
More Detail
1 Department of Midwifery, Faculty of Health Sciences, Fırat University, Elazığ, Turkey
2 Department of Midwifery, Faculty of Health Sciences, Inönü University, 44280, Malatya, Turkey
* Corresponding Author
J CLIN MED KAZ, Volume 21, Issue 1, pp. 67-73. https://doi.org/10.23950/jcmk/14265
OPEN ACCESS 310 Views 271 Downloads
Download Full Text (PDF)

ABSTRACT

Aim: In this study, it was aimed to determine maternal-fetal attachment among pregnant women at risk for mental health.
Methods: This cross-sectional study was conducted with 404 women between June 10, 2023 and August 1, 2023. Data were collected with the Personal Information Form, the Maternal Antenatal Attachment Scale (MAAS), and the General Health Questionnaire (GHQ-28). The data were evaluated according to the General Health Questionnaire (GHQ-28) mean score, by dividing them into two groups as those at risk for mental health and those without risk for mental health.
Results: The MAAS mean score of the women participating in the study was 67.78±9.66, and the mean scores of the subscales of "Attachment Quality" and "Time Spent on Attachment" of the MAAS were 40.82±55.33 and 26.95±5.62, respectively; it was determined that the mean score they got from the GHQ-28 was 2.98±3.81. Between the groups with high-risk and non-risky pregnancies, the mean scores of the MAAS and the subscale of Attachment Quality were found to be higher in non-risky pregnancies (p<0.05). Additionally, it was determined that the mean score of “Time Spent on Attachment” of non-risky pregnant women was higher than that of high-risk pregnant women, but there was no statistically significant difference between the groups (p> 0.05). The GHQ-28 mean score was lower in non-risky pregnant women (p<0.05).
Conclusion: In the study, it was determined that the maternal-fetal attachment levels of pregnant women with psychological risk were low. Therefore, the results suggest that it is necessary to determine mental problems in pregnant women and to conduct screening programs more frequently.

CITATION

Barut S, Sabancı Baransel E. Maternal-fetal attachment among pregnant women at risk for mental health: A Comparative Study. J CLIN MED KAZ. 2024;21(1):67-73. https://doi.org/10.23950/jcmk/14265

REFERENCES

 • Can R, Yılmaz S, Çankaya S, Kodaz N. Gebelikte yaşanan sorunlar ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. Sağlık ve Toplum. 2019; 29(2): 59-64.
 • Dağlar G, Nur N. Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi. Cumhuriyet Medical Journal. 2014; 36(4): 429–441. https://doi.org/10.7197/cmj.v36i4.5000076793.
 • Yılmaz SD, Beji NK. Gebelerin stresle başa çıkma, depresyon ve prenatal bağlanma düzeyleri ve bunları etkileyen faktörler. Genel Tip Dergisi. 2010; 20(3): 99–108.
 • Jha S, Salve HR, Goswami K, Sagar R, Kant S. Burden of common mental disorders among pregnant women: a systematic review. Asian journal of psychiatry. 2018; 36: 46-53. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2018.06.020.
 • Wu Y, Zhang C, Liu H, Duan C, Li C, Fan J, et al. Perinatal depressive and anxiety symptoms of pregnant women during the coronavirus disease 2019 outbreak in China. American journal of obstetrics and gynecology. 2020; 223(2): 240.e1–240.e9. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.05.009.
 • González-Mesa E, Kabukcuoglu K, Blasco M, Körükcü O, Ibrahim N, González-Cazorla A, et al. Comorbid anxiety and depression (CAD) at early stages of the pregnancy. A multicultural cross-sectional study. Journal of affective disorders. 2020; 270: 85-89. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.03.086.
 • Fawcett EJ, Fairbrother N, Cox ML, White IR, Fawcett JM. The prevalence of anxiety disorders during pregnancy and the postpartum period: a multivariate Bayesian meta-analysis. The Journal of clinical psychiatry. 2019; 80(4): 1181. https://doi.org/10.4088/JCP.18r12527.
 • Koptur A, Emül TG. Fetüs Ve Yenidoğanda Bağlanmanin Iki Yüzü: Maternal Ve Paternal Bağlanma. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2017; 33(3): 138-152.
 • Hülya U, Özkan H. Gebelerin Psikososyal Sağlık Durumları İle Annelik Rolü Algısı Arasındaki İlişki. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2023; 7(1): 115-126. https://doi.org/10.46237/amusbfd.1169109.
 • Atasever İ, çelik AS. Prenatal stresin ana-çocuk sağliği üzerine etkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 21(1): 60-68.
 • Bock J, Wainstock T, Braun K, Segal M. Stress in utero: prenatal programming of brain plasticity and cognition. Biological psychiatry. 2015; 78(5): 315-326. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2015.02.036.
 • Dağlar G, Naim N, Bilgiç D, KADIOĞLU M. Gebelİkte duygulanim bozUKluĞu. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi. 2016; 2(1): 27-40.
 • Kesebir S, Kavzoğlu SÖ, Üstündağ MF. Bağlanma ve psikopatoloji. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2011; 3(2): 321-342.
 • Ataman H, Akarsu Ö, Budak Mİ. Üçüncü Trimesterdeki Yüksek Riskli Gebelerde Evlilik Uyumu ve Prenatal Bağlanma Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2022. 16(4): 670-680. https://doi.org/10.21763/tjfmpc.1097177.
 • Baltacı N, Başer M. Riskli gebelerde yaşanan anksiyete, prenatal bağlanma ve hemşirenin rolü. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2020; 13(3): 206-212. https://doi.org/10.46483/deuhfed.565338.
 • Ayvaz S, Hocaoğlu Ç, Tiryaki A, Ak İ. Trabzon il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve gebelikteki ilişkili demografik risk etmenleri. Türk Psikiyatri Dergisi. 2006; 17(4): 243-251.
 • Goldberg P. The detection of psychiatric illness by questionnaire. Maudsley monograph. 1972.
 • Kıllıç C. Genel sağlık anketi: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 1996; 7(1): 3-9.
 • Kaplan Ö, Çağlı F. Postpartum Dönemdeki Kadınların Pandemi Sürecinde Sosyal Destek Düzeyleri, Ruh Sağlığı Durumları ve İlişkili Faktörler.
 • Condon JT. The assessment of antenatal emotional attachment: development of a questionnaire instrument. British journal of medical psychology. 1993; 66(2): 167-183. https://doi.org/10.1111/j.2044-8341.1993.tb01739.x.
 • Golbasi Z, Ucar T, Tugut N. Validity and reliability of the Turkish version of the Maternal Antenatal Attachment Scale. Japan Journal of Nursing Science. 2015; 12(2): 154-161. https://doi.org/10.1111/jjns.12052.
 • Koyun A, Taşkın L, Terzioğlu F. Yaşam dönemlerine göre kadın sağlığı ve ruhsal işlevler: Hemşirelik yaklaşımlarının değerlendirilmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2011; 3(1): 67-99.
 • Yıldırım AD, Şahin NH. Riskli gebelerde prenatal Bağlanma ve risklerin Değerlendirilmesi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 5(4): 661-672. https://doi.org/10.26453/otjhs.750158.
 • Yıldız NG, Aydın K, Yıldız H. Türkiye'de sağlık sistemi: Sosyoekonomik faktörler ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan eşitsizlikler. Disiplinlerarası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama. 2022.
 • Aksoy YE, Turfan EÇ, Yılmaz SD. Normal ve riskli gebeliklerde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi. Perinatal Journal/Perinatoloji Dergisi. 2017; 25(1): 6-31. https://doi.org/10.2399/prn.17.0251006.
 • Arslan S, Gülşen O, Coşkun AM, Temiz F. Kadınların gebeliği algılama durumu ve bunu etkileyen faktörler. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2019; 6(1): 179-192. https://doi.org/10.17681/hsp.432333.
 • Öngay E. Düşük yapan kadınların algıladıkları stres ile eş desteği arasındaki ilişki: Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2019.
 • Özbek Z, Beydağ KD. Yüksek riskli gebelerde eş desteği ve gebelik stresi arasındaki ilişki. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 15(2): 144-155. https://doi.org/10.26559/mersinsbd.950382.
 • Badem A, Zeyneloğlu S. Gebelerin prenatal bağlanma düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 1(1): 37-47.
 • Gül F. Doğum Sonu Depresyon Danışmanlığında Anne-Bebek Bağlanmasını Güçlendiren ve Annenin Kendini Toparlama Gücünü Artıran Uygulamalar. 2022.
 • Şahin M. Gebelerde Travmatik Doğum Algısı ve Anne Bağlanması İlişkisi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2020.
 • Uçar T, Sabancı E, Karataş Okyay E. The Effect of Interconceptional Duration on Maternal Fetal Attachment and Psychosocial Health. Journal of Current Researches on Health Sector. 2018; 8(1): 75-88.
 • Özkahraman-Koç Ş, Ersoy S, Yıldırım B, Ersoy İH. Anxiety, depression, and prenatal attachment levels in pregnant women with gestational diabetes mellitus. Int J Clin Exp Med. 2019; 12(5): 6078-6086.
 • Tsakiridis I, Bousi V, Dagklis T, Sardeli C, Nikolopoulou V, Papazisis G. Epidemiology of antenatal depression among women with high-risk pregnancies due to obstetric complications: a scoping review. Archives of gynecology and obstetrics. 2019; 300: 849-859. https://doi.org/10.1007/s00404-019-05270-1.
 • Palma E, Armijo I, Cifuentes J, Ambiado S, Rochet P, Díaz B, et al. Hospitalisation in high-risk pregnancy patients: is prenatal attachment affected? Journal of Reproductive and Infant Psychology. 2021; 39(1): 30-42. https://doi.org/10.1080/02646838.2020.1740661.
 • Teskereci G, Aysun Ü, Özbek N, Koçak B. Prenatal Bağlanmayı Destekleyici Bakım Uygulamaları. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2021; 13(4): 805-819. https://doi.org/10.18863/pgy.883104.
 • Aydın R, Güven DY, Karahan N. Sen de dinle: Yüksek riskli gebeliklerde stresle baş etmede müzikle terapinin etkisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2019; 2(1): 19-24.
 • Bedaso A, Adams J, Peng W, Sibbritt D. The relationship between social support and mental health problems during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Reproductive health. 2021; 18(1): 1-23. https://doi.org/10.1186/s12978-021-01209-5.
 • Fındıklı E. Perinatal Dönemde Ruh Sağlığı Sorunları, Yaygınlığı, Neden ve Sonuçları: Derleme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2022; 17(2): 213-221. https://doi.org/10.17517/ksutfd.1111035.
 • Aksoy A, Aksu A, Yilmaz DV, Degirmenci F, Celebi A. Ucuncu Trimesterdeki Gebelerin Prenatal Baglanma ile Sosyal Destek Duzeyleri Arasindaki Iliski ve Etkileyen Faktorler. Journal of Education and Research in Nursing. 2021; 18(2): 138-145.
 • Çelik AS, Atasever İ. Gebelerde Algılanan Stres Düzeylerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 23(2): 267-276.
 • Özçetin YSÜ, Erkan M. Yüksek riskli gebelerde psikolojik sağlamlık, algılanan stres ve psikososyal sağlık. Cukurova Medical Journal. 2019; 44(3): 1017-1026. https://doi.org/10.17826/cumj.502989.