Results of Prospective Analysis of the Antibiotic Susceptibility of Streptococcus Pneumoniae Strains Isolated From Patients with Progressive Respiratory Infections

Результаты проспективного исследования чувствительности штаммов streptococcus pneumoniae, выделенных из мокроты больных с прогрессирующими респираторными заболеваниями
Nelya Bissenova 1, Aigerim Yergaliyeva 1
More Detail
1 National Scientific Medical Research Center, Astana City, Kazakhstan
J CLIN MED KAZ, Volume 2, Issue 32, pp. 33-37.
OPEN ACCESS
Download Full Text (PDF)

ABSTRACT

The aim of this study was to analyses the antibiotic susceptibility of Streptococcus pneumoniae strains isolated from patients with progressive respiratory infections.
Methods.  Sputum of hospitalized patients diagnosed with progressive respiratory infection during 2009-2013 was included to the prospective bacteriological study. Initial seeding material conducted a quantitative method on nutrient medium according to guidelines. The identification of isolates and antibiotic susceptibility testing were performed by microbiological analyzer Microtax, MiniApi, Vitek 2-Compact. The etiological factor was defined at a concentration of 106 and above. The results were subjected to statistical analysis. We determined averages, an averages error (m), Students test, a confidence interval (p). The probability of null hypothesis did not exceed 0.05 (p<0.05).
Results. Streptococcus pneumoniae was the most frequently isolated from sputum with progressive respiratory infection. Antibiotic susceptibility testing showed that Streptococcus pneumoniae had 100% susceptibility to vancomycin. The susceptibility to beta-lactams ranged from 56.6% to penicillin up to 80.1% to cefuroxime. The most activity from quinolones was levofloxacin – 82.6% susceptibility strains of Streptococcus pneumoniae. Macrolides showed susceptibility rate below 50%.
Conclusions. 1) Streptococcus pneumoniae had 100% susceptibility to vancomycin. 2) The susceptibility of Streptococcus pneumoniae was above 80% to levofloxacin, cefuroxime, ceftriaxone.

Зерттеудің мақсаты. Əртүрлі дəрежеде дамып келе жатқан респираторлы ауруларға шалдыққан науқастардан бөлініп алынған Streptococcus pneumoniae дақылдарының антибиотиктерге сезімталдылық көрсеткіші.
Зерттеу əдістері. 2009-2013 жылдар аралығында терапия бөлімінде стационарлық емдеуде бақыланған респираторлы ауруларға шалдыққан науқастарға бактериологиялық зерттеу жүргізілді. Бұл зерттеуге науқастардан бөлінген қақырық алынды. Клиникалық материалдың коретік орталарға біріншілікті егуі сандық əдіс арқылы нормативтік құжатқа сəйкес іске асты. Микроорганизмдердің бөлініп алынған таза дақылдарын «Microtax», «MiniApi» жəне «Vitek2 – Compact» микробиологиялық компьютерлік анализаторларда əрі қарай идентификацияланып, антибио - тиктерге сезімталдылығы анықталды.
Этиологиялық факторға микроорганизмдердің тек қана 1мл қақырықта 106 КОЕ жəне одан жоғары бөлінген түрлері жатқызылды.
Алынған нəтижелер статистикалық тұрғыда өңделді. Яғни, сенімді ара қашықтықтың деңгейі ( р), Стьюденттің t – өлшемі, орташа қателік (m) жəне орташа аумақтығы анықталды. Нəтиже тиянақты болып есептелді, егер нел -гипотезасы мүмкіндігі 0,05 тен аспаса ( р<0,05).
Нəтижесі. Жүргізілген зерттеулер бойынша жедел респираторлы аурулардың негізгі қоздырғышы болып Streptococcus pneumoniae табыл - ды. Осы себептен нақты аймақта берілген патологиясы бар науқастардан бөлінген пневмококктардың антибиотиктерге сезімталдылық динами - касы байсалды түрде талқыға түсті.
Жүргізілген зерттеулер бойынша Streptococcus pneumoniae дақылының ванкомицинге абсолютті 100% сезімталдылық көрсетті. Пневмококктардың сезімталдылық деңгейі бета -лактамдыантибиотиктерге оның ішінде; пенициллинге 56,6%, цефуроксимге 80,1% аралығында ауытқыды. Фторхинолондардың оның ішінде левофлоксацин орташа есеппен 82,6% жаңа бөлінген Streptococcus pneumoniae дақылына айқын белсенділік көрсеттіндегі анықталды. Ал макролид антибиотиктеріне пайыздық көрсеткіш бойынша пневмококктардың белсенділігі 50% төмен екендігі анықталды.
Қорытынды: Streptococcus pneumoniae дақылының ванкомицинге абсолютті 100% сезімталдылық көрсетті.
Левофлоксацин, цефуроксим, цефтриаксон зерттелген Streptococcus pneumoniae дақылына 80% тен жоғары антибактериалды белсенділік танытты.

CITATION

Bissenova N, Yergaliyeva A. Results of Prospective Analysis of the Antibiotic Susceptibility of Streptococcus Pneumoniae Strains Isolated From Patients with Progressive Respiratory Infections. Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan. 2014;2(32):33-7.

REFERENCES

 • Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких. // Пер. с англ. под ред. Чучалина А.Г. Атмосфера. Москва.2003. – 96с.
 • Авдеев С.Н. Антибактериальная терапия при обострении хронической обструктивной болезни легких // Пульмонология. – 2010. – №2. – С. 95-10.
 • Зубков М.Н. Современные проблемы резистентности пневмотропных патогенов // Пульмонология. – 2007. –№5. – С.5-13.
 • ДанныепервогоКонгресса странСНГпо рациональнойантибиотикотерапии Inspiration // Антибиотикотерапия. – 2011.–№15-16. –С.268-269.
 • Jenkins S., Brown S., Farrell D. et al. Trends in antimicrobial resistance among Streptococcus pneumoniae isolated in the USA: update from PROTEKT US Years 1-4 // Ann Clin Microbiol Antimicob. – 2008. – N.11. –P.7-11.
 • Inoue M., Kaneko K., et.al. Antimicrobial susceptibility of respiratory tract pathogens in Japan during PROTEKT years (1999-2004) // Microb Drug Resist. – 2008. –N.14. – P.109-117.
 • Perez Trallero E., Martin Yerrero J., Mazon A., et al. Antimicrobial resistance among respiratory pathogens in Spain: latest data and changes over 11 years (1996-1997 to 2006-2007) // Antimicrob Agents Chemother. – 2008. – N. 54. – P.2953-2959.
 • Козлов Р.С. Динамика антибиотикорезистентности Streptococcus pneumoniae в России (по данным многоцентрового проспективного исследования ПЕГАС 2006-2009гг) // Клин микробиол антимикроб химиотер. – 2010. – №4. – С.329-341.
 • Кречикова О.И., Козлов Р.С., Богданович Т.М., Стецюк О.У., Суворов М.М. Выделение, идентификация и определение чувствительности к антибиотикам Streptococcus pneumoniae. Методические рекомендации для микробиологов. М, 2000.
 • Бисенова Н.М., Ергалиева А.С. Этиологическая структура мокроты больных с обострением ХОБЛ // Сборник трудов XXIII Национального конгресса по болезням органов дыхания. Казань. 2013. – С.198-199.
 • Бисенова Н.М., Ергалиева А.С. .Микробный пейзаж мокроты больных с респираторными инфекциями // Сборник трудов научно-практ. конференции «Микробиология: её роль в медицине, науке, медицинском образовании», посвященной 80 – летию проф. А.Л. Котовой. Алматы. 2012. – С.36-39.
 • Antimicrobial resistance surveillance in Europe. Surveillance report // Annual Report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network. Stockholm. 2012.– Р.51-59.