Role of Fas-dependent apoptosis in the pathogenesis of ovarian tumors

Роль Fas- зависимого апоптоза в патогенезе новообразовании яичников
Akmaral Kassimova 1 *
More Detail
1 Department of obstetrics and gynecology, Medical University of Astana, Kazakhstan
* Corresponding Author
J CLIN MED KAZ, Volume 1, Issue 31, pp. 13-17.
OPEN ACCESS 2870 Views 2159 Downloads
Download Full Text (PDF)

ABSTRACT

In order to understand the pathogenesis of ovarian neoplasms is necessary to study the role of bioactive substances in the mechanisms of regulation “biological behaviour” of the tumor, namely its growth, invasion to surrounding tissues and metastasis. In recent years, researchers has been attracted to study the mechanisms of apoptosis which is programmed and controlled by death of cell with characterized morphological and biochemical features.
Apoptosis is an extremely important mechanism for maintaining the homeostasis of multicellular organism, due to multicellular organisms damaged cells are removed, which have completed their course of life, as well as “unwanted” cells without damaging the cellular microenvironment. In recent years, it became well known, that one of the key molecules which trigger apoptosis in a cell is the Fas-receptor. Moreover, Fas is expressed in almost all tissue types, this receptor is also expressed on many tumors, including ovarian cancer.
Similarly, well-functioning Fas-system maintains homeostasis of the organism. Loss of functional activity of the Fas-system induces hyperplasia and lymph proliferation.

Аналық без ісіктерінің пайда болу себептерін түсіну үшін биологиялық белсенді заттардың регуляция механизмдеріндегі рөлін оқып түсіну қажет. Ісіктің «биологиялық тəртібін», оның өсуін, айналасындағы тіндерге инвазиясын жəне метастаздар беруін білу қажет.
Соңғы жылдары зерттеушілерді апоптоз механизмдерін зерттеу қызықтырады. Апоптоз дегеніміз морфологиялық жəне биохимиялық белгілері бар басқа жасушалардың жоспарланған өлімінің формасы.
Апоптоз – көп жасушалы ағзадағы гомеостазды сақтайтын маңызды механизм, апоптоздың арқасында айналадағы қалыпты жасушаларға зиян келтірмей, өмір циклі аяқталған жəне «қаланбаған» жасушалар жойылады. Қазіргі кезде белгілі болғаны жасушаларда апоптоз механизмдерін бастап жүргізетін молекула, ол Fаs-рецептор. Бұл рецептор ағзадағы барлық тіндерде экспрессияланады, соның ішінде аналық без обырының тінінде де. Fаs-жүйесінің қызметінің белсендігі төмендесе, тіндерде пролиферация жəне гиперплазия процестері ұлғайып ісіктер пайда болады

CITATION

Kassimova A. Role of Fas-dependent apoptosis in the pathogenesis of ovarian tumors. Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan. 2014;1(31):13-7.

REFERENCES

 • Козаченко В . П. ( ред.) Клиникалық онкогинекология // М.- Медицина.-2005.-373 б.
 • Мустафина Б . К. Астана қаласы əйел ағзасының қатерлі жаңа түзілістері бойынша эпидемиологиясы // Астана медициналық журналы.- 2012.- №3(71).- Б.54
 • Козгамбаева Л . Т., Оразбеков Б . С., Алибекова Б . С., Нугманова А . Т., Суйеншбаева Г. Т. Аналық без обырының алдын алу жолдарының жаңаруы // Астана медициналық журналы.-2012.- №3(71).- Б. 65
 • Новикова Е . Г., Баталова Г. Ю., Андреева Ю . Ю. Аналық бездің шекаралық ісіктерінің рецидивтері // Ресей онкологиялық журнал.-2005.- №1.- Б.24-29.
 • Паниченко И . В., Богатырев В . Н. жəне қосымша авторлар. Аналық без обырымен ауыратын науқастардың биологиялық болжау факторлары // Сібір онкологиялық журналы.-2003.- №1.- Б.18-20.
 • Акуленко Л . В. Əйел жыныс репродуктивті жүесінің обырының генетикалық аспекттері // «Клиникалық онкогинекология» кітабы ( В . П. Козаченко ред.).- М.-Медицина.-2005.- Б.18-29.
 • Сергеева Н . С. Серологиялық онкомаркерлер жəне онкологиядағы жаңа сфералар // «Человек и лекарство» XIII Россей ұлтық конгрессі.- М.-2007.- Б.279.
 • Новик А . А., Камилова Т. А., Цыган В . Н. Канцерогенездің молекулярлы биолгиясына кіріспе ( Ю . Л. Шевченко ред. бойынша.) // М.- «ГЕОТАР -МЕД» баспа үйі, 2004.-222 б .
 • Полушкина И . Н., Степанова Е . В., Дбар Ж . Н. Аналық без обырында апоптозды жəне пролиферациямен и ангиогенезді мінездемейтін молекулярлы -биологиялық маркерлер // Н . Н .Блохина атындағы РОНЦ Жаршысы.-2004. - №4.- Б.60-64. 
 • Suda T., Nagata S. Purifi cation and Characterization of the Fas-ligand that Induces Apoptosis // J. Exp. Med. – 1994. – Vol.179. – P. 873-877.
 • Sluyser M. (Ed.). Application of apoptosis to cancer treatment // Springer, Dordrecht, Netherlands.-2005.-370p.
 • Белушкина Н.Н., Белецкий И.П. Жасушалардың өліміндегі молекулярлы -медициналық аспекттер // «Введение в молекулярную медицину» кітабы-М.-Медицина.-2004.- Б.414-445.
 • Чеснокова А.В., Высоцкий М.М, жəне қосымша авторлар. Аналық бездің ісіктері бар науқастардағы лептин мен sFas көрсеткіштері жəне олардың негізгі клиникалық морфологиялық көріністері // Клиникалық зертханалық диагностика.-2004.-№9.-Б.12.
 • Аббасова С.Г., Обушева М.Н. жəне қосымша авторлар. Аналық без ісіктері бар науқастарының қан сары суы // Тəжірибелік биология мен медицина бюллетені.-2007.-т.43, №5.-Б.563-565.
 • Гладилин Г.П., Питерская Е.А. аналық бездің эпителиалды ісіктерінің цитологиялық экспресс - əдісі // Білім замануи жетістіктері– 2008. –№5.-Б.88-90.
 • Сатенова Ж.К. Аналық без ісіктері бар науқастардағы лептин жəне эндотелий өсу факторларының болжауы. // Дис.мед.ғылым. канд..-Астана.-2007.
 • Debatin K.M., Fulda S. (Eds.). Apoptosis and cancer therapy: from cutting-edge science to novel therapeutic concepts, 2 vols, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany. -2006.-1129Р.
 • Фильченков А.А. Application of apoptosis to cancer treatment (Sluyser M., ed.) // Биохимия.- 2007.- том 72, шығ.. 5.- Б. 714-716.
 • Ян Ф., Киан М., Янг Ф. Апоптоз алды ақуыз Xenopus laevis: клондау жəне экспрессиялау, тазалау жəне поликлональных антиденелер шығару // Биохимия.- 2007.- Т.72, шығ.6.- Б. 812-820.
 • Обушева М.Н., Кушлинский Н.Е., Аббасова С.Г., Никогосян С.О., Костанян И.А., Липкин В.М. Аналық без ісіктері бар науқастардың қанындағы сары суындағы Fas-антигенді клиникалық зерттеуі // «Человек и лекарство» VI Ресей ұлттық конгрессінің мəлімдеме тезистері. - Москва, 1999. – Б.186.
 • Высоцкий М.М., Обушева М.Н. жəне қосымша авторлар. Аналық бездің серозды аденокарциномасы бар науқастардың ерітілген Fas-антигені // Ресей ғылыми –практиқалық конференциясының материалдарынан. - Томск, 2004.-Б.160-161.
 • Швецова Г.Н., Кушлинский Н.Е., Нечушкин М.И. Сүт без обыры бар науқастардың қан сарысуындағы ерітілген Fas-антигенін клиникалық зерттеуі. // Ғылыми еңбектер тезисінің жиынтығы.- Челябинск. 2002.- Б.25-27.
 • Сандыбаев М.Н., Казанцева И.А. жəне қосымша авторлар. Қалқанша без обырындағы ерітілген Fas-антиген // «Национальные дни лабораторной медицины России-2005» конференция материалдары - Москва. - 2005.- №9.- Б.23-24.
 • Бритвин Т.А., Сивцова М.А. Бүйрек үсті без қабықшасының обырымен ауыратын науқастарының қан сары суындағы ерітілген Fas-антиген (sFas) жəне интерлейкин-6 // “Современные аспекты хирургической эндокринологии” Халықаралық қатысуымен XIII Ресей хирургиялық эндокринология симпозиумы материалдары. – Рязань. - 2005. – Б.65-68.
 • Синельникова Т.И. Эпителиялды анабез ісіктерінің клиникалық иммунологиялық жəне гистохимиялық мінездемесі // Дисс…мед.ғыл.канд..-М.-2004.
 • Аббасова С.Г., Обушева М.Н., Никогосян С.О.жəне қосымша авторлар. Аналық без ісіктері бар науқастардың қан сарусуындағы sFas // Тəжірибелік биология мен медицина бюллетені.-2007.-т.43,№5. Б.563-565.
 • Kairbayev M., Baisheva S., Kairbayeva M. Infl uence of immunologic status on treatment results in ovarian cancer patients //Abstract CD “16th International meeting of the European society of gynaecological oncology (ESGO)”, Belgrade, Serbia, October 11-14, 2009. – Belgrade, 2009. – P.200.35.
 • Фильченков А.А. Кітапқа рецензия « Аррlication of apoptosis to cancer treatment» (Sluyser M., ed) // Биохимия.- 2007.- том 72, шығ. 5.- Б. 714-716.
 • Кудрявцев Д.В., Двинских Н.Ю., Кудрявцева Г.Т. Ісік жасушасы Fas-рецепторы арқылы (Fas) и Fas-лиганда (FasL) локализацияланаған тері меланомасымен ауыратын науқастың аралас жəне жүйелі емінінің нəтижесі // V БҰҰ онкологтарының жəне радиологтарының съездінің материалдары. – Ташкент, 2008. – Б58.
 • Тер-Погосян З.Р., Гаспарян М.Г., АйрапетянЛ.Г. Р53 дəрежесінің өзгеруіжəне sСD95 (APO1/Fas) бар полихимия терапиясы процесіндегі қатерлі ісігі бар науқастар // V БҰҰ онкологтарының жəне радиологтарының съездінің материалдары. – Ташкент, 2008. – Б.64.
 • Егорова И.В., Максимов С.А. Красноярск өңіріндегі репродуктивті жүйесіндегі онкологиялық мəселесі //V БҰҰ онкологтарының жəне радиологтардың съезді. – Ташкент, 2008. – Б.15.
 • Сандыбаев М.Н., Казанцева И.А. жəне қосымша авторлар. Қалқанша безі ауруындағы еритін Fas-антиген // «Ресей-2005 зертханалымедицинаның ұлттық күндері» конференцияматериалынан. Клиникалық зертханалық зерттеу. - Москва. - 2005.-№9.- Б.23-24.
 • Серебренникова К.Г., Кузнецова Е.П. Аналық бездің ісікше өспелерінің жəне қатерсіз ісіктерінің этиологиясымен патогенезінің замануи көзқарасы // Саратов ғылыми-медициналық журнал. -2010. Т. 6.- № 3.- Б. 552–558.
 • Касимова А.К. ЕритінFas – антиген анабез ісігі бар науқастарда жəне оның клиникалық маңызы // дисс.мед. ғыл. канд.- Астана 2008.
 • Кусаинов Г.Х. Колоректалды обыр науқастардың радикалды хирургиялык емінен кейінгі эндотелийдің өсу факторымен ертілген Fas-антигеннің (sFas) клиникалық маңызы// дисс.мед.ғыл.канд. – Астана. – 2005.
 • Касимова А..К., Тулеуов А.Е., Досаханов А.Х. Қалыпты жағдай жəне патологиядағы апоптозға түсінік // Казақстанның клиникалық медицинасы журналы.-2007.-№3.-Б94-97.